[1]
Dewi Kaniawati, Iskandarwassid and Dingding Haerudin 2020. KUMPULANSAJAK PUISI SUNDA SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA KARYA IYO MULYONO dkk.SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN AJAR BAHASA SUNDA. Seminar Internasional Riksa Bahasa. (May 2020).