(1)
Dewi Kaniawati; Iskandarwassid; Dingding Haerudin. KUMPULANSAJAK PUISI SUNDA SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA KARYA IYO MULYONO dkk.SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN AJAR BAHASA SUNDA. riksabahasa 2020.