(1)
Diā€™amah Fitriyyah. NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM TOKOH NOVEL KETIKA MAS GAGAH PERGI KARYA HELVY TIANA ROSA. riksabahasa 2020.