(1)
Een Nurhasanah. KAJIAN ALIH WAHANA CERITA PENDEK “DEWI AMOR” KARYA EKA KURNIAWANKE DALAM NASKAH DRAMA PENDEKATAN PSIKOLOGI SASTRA. riksabahasa 2020.