(1)
Siti Fitriyasih; Ruswendi Permana; Dede Kosasih. TRADISI SEREN TAUN DI KAMPUNG CIREUNDEU KOTA CIMAHI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN ARTIKEL BUDAYA DI SMA. riksabahasa 2020.