(1)
Imas Rahmawati; Yayat Sudaryat; Dingding Haerudin. RAKITAN LANTIP DALAM BAHASA SUNDA (KAJIAN STRUKTUR DAN SEMANTIK). riksabahasa 2020.