(1)
Dini Fazriyah Nur Ahyar; E. Kosasih; Isah Cahyani. ANALISIS RETORIKA USTADZ ABDUL SOMAD SEBAGAI BAHAN PEMBELAJARAN TEKS CERAMAH. riksabahasa 2020.