Safinatul Hasanah Harahap, Dadang Sunendar, Sumiyadi, & Vismaia S. Damaianti. (2020). REPRESENTASI KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DALAM DRAMA AH, MATJAM-MATJAM MAOENJA KARYA MOLIERE: KAJIAN SEMIOTIK. Seminar Internasional Riksa Bahasa. Retrieved from http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1102