Siti Fitriyasih; Ruswendi Permana; Dede Kosasih. TRADISI SEREN TAUN DI KAMPUNG CIREUNDEU KOTA CIMAHI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN ARTIKEL BUDAYA DI SMA. Seminar Internasional Riksa Bahasa, 22 May 2020.