A. M. Subaweh, Sumiyadi, and Iskandarwassid. 2020. “NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM TEKS PUISI NADOMAN DALAM TRADISI AURODAN YAHADIAN TAREKAT ASY-SYAHADATAIN CIREBON”. Seminar Internasional Riksa Bahasa, May. http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1034.