Dewi Kaniawati, Iskandarwassid and Dingding Haerudin (2020) “KUMPULANSAJAK PUISI SUNDA SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA KARYA IYO MULYONO dkk.SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN AJAR BAHASA SUNDA”, Seminar Internasional Riksa Bahasa. Available at: http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1044 (Accessed: 25March2023).