[1]
Dewi Kaniawati, Iskandarwassid, and Dingding Haerudin, “KUMPULANSAJAK PUISI SUNDA SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA KARYA IYO MULYONO dkk.SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN AJAR BAHASA SUNDA”, riksabahasa, May 2020.