[1]
Een Nurhasanah, “KAJIAN ALIH WAHANA CERITA PENDEK ‘DEWI AMOR’ KARYA EKA KURNIAWANKE DALAM NASKAH DRAMA PENDEKATAN PSIKOLOGI SASTRA”, riksabahasa, May 2020.