Dewi Kaniawati, Iskandarwassid, and Dingding Haerudin. “KUMPULANSAJAK PUISI SUNDA SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA KARYA IYO MULYONO dkk.SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN AJAR BAHASA SUNDA”. Seminar Internasional Riksa Bahasa, May 2020, http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1044.