Dewi Kaniawati, Iskandarwassid, and Dingding Haerudin. “KUMPULANSAJAK PUISI SUNDA SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA KARYA IYO MULYONO dkk.SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN AJAR BAHASA SUNDA”. Seminar Internasional Riksa Bahasa (May 22, 2020). Accessed March 30, 2023. http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1044.